ارتباط با ما

چاپ

آدرس:ضلع شرقی پردیس دانشگاه بیرجند ­–مرکز تحقیقات اقلیمی وهواشناسی کاربردی خراسان جنوبی –صندوق پستی383

شماره تلفن:2502351-2502352

شماره نمابر:2502350

هواگو:134

هواپیام:09153619136