عرض تبریک

چاپ
کسب رتبه اول برای نخستین بار در شاخص های اختصاصی (امتیاز 995 از 1000) و کسب رتبه سوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و ترابری توسط سازمان هواشناسی کشور را به تمامی همکاران ارجمند تبریک عرض می نماییم