سازمان هواشناسی کشور متقاضی دریافت جایزه ملی نظام پیشنهاد ها گردید

چاپ
سازمان هواشناسی کشور متقاضی دریافت جایزه ملی نظام پیشنهاد ها گردید