پس از اعلام نتایج ارزیابی جایزه ملی نظام پیشنهاد ها سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 10/11/1389 در هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهاد ها موفق به دریافت "گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهاد ها" شد

چاپ
پس از اعلام نتایج ارزیابی جایزه ملی نظام پیشنهاد ها سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 10/11/1389 در هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهاد ها موفق به دریافت "گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهاد ها" شد