دومین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول در تاریخ 24/3/90در استان قم تشکیل جلسه داد

چاپ
دومین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول در تاریخ 24/3/90در استان قم تشکیل جلسه داد