سومین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه سازمان هواشناسی کشور در سال 1390 در تاریخ 6/7/1390 در اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل گردید

چاپ
سومین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه سازمان هواشناسی کشور در سال 1390 در تاریخ 6/7/1390 در اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل گردید