برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه دبیران تحول اداری(آشنایی با نرم افزار نظام پیشنهادها) در تاریخ 1390/11/10 درسالن کنفرا نس سازمان هواشناسی کشور

چاپ
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه دبیران تحول اداری(آشنایی با نرم افزار نظام پیشنهادها) در تاریخ 1390/11/10 درسالن کنفرا نس سازمان هواشناسی کشور